Adatvédelmi tájékoztató

Állapot: 2021. 07. 01.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatókban a Axiál Kft. („CLAAS partner”) tájékoztatást nyújt a személyes adatainak kezeléséről ezen a weboldalon.

A. Általános adatvédelmi tájékoztató

I. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Felelős adatkezelő:

Axiál Kft.
Szegedi út 147.
6500 Baja
+36 79 525 000
axial@axial.hu

II. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot:

Axiál Kft.
Szegedi út 147.
6500 Baja
+36 79 525 000
axial@axial.hu

III. A tárolás időtartama

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a gyűjtésük, ill. kezelésük céljának eléréséhez szükséges a tárolásuk. Ha ez szükséges, akkor az üzleti kapcsolat időtartama alatt tároljuk az Ön adatait. Ez különösen a szerződés létrehozását és lebonyolítását foglalja magában.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait addig és olyan mértékben tároljuk, amint ez a szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Így az Ön adatait kereskedelmi vagy adójogi bizonyítási és megőrzési kötelezettségek teljesítése céljából tároljuk.

Ha az adatok már nem szükségesek a szerződéses vagy jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez, akkor azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha Ön hozzájárult az Ön adatainak kezeléséhez, és/vagy a további adatkezelés jogos érdekeink alapján szükséges, pl. ügyfelek visszaszerzése vagy jogviták esetén a jogi követelésekkel szembeni védekezés céljából. Jogviták esetén a jogi követelésekkel szembeni védekezés céljából való adatkezelés esetén az adatok tárolásának időtartama a jogszabályban foglalt elévülési időkhöz igazodik (pl. a polgári jog és a termékfelelősségi jog szabályai szerint). Az adatkezelés ebben az esetben korlátozott, tehát az erre a célra szükséges minimális mértékre korlátozott, a más célra történő felhasználás pedig tilos.

A fentiek nem érvényesek, ha a külön adatvédelmi nyilatkozatban ettől eltérő szabályozások vannak rögzítve.

IV. Az adatok címzettjeinek kategóriái

 • Gondosan kiválasztott szolgáltatók Az általunk megbízott szolgáltatók, akik támogatnak bennünket az üzleti kapcsolat megvalósításában, hozzáférést kapnak az Ön adataihoz. Ezek a következő kategóriákba tartozó vállalkozások: tárhely-szolgáltatások, adat-menedzsment, szoftver-szolgáltatások, e-mail szolgáltatások, IT-szolgáltatások (pl. karbantartás és támogatás, adatmigrálás), tanácsadás, szerviz-szolgáltatók az első, második és harmadik szintű támogatás keretében, telefonos ügyfélközponti szolgáltatások, ügyfélkezelés, borítékoló szolgáltatások, marketing, médiatechnológia, telekommunikáció, ügyfélkapcsolatok és potenciális ügyfelek kezelése, nyomkövetés-szolgáltatások, webes ügynökségek, megfelelőség, ártalmatlanítási szolgáltatások (pl. iratmegsemmisítők), elemzéseket végrehajtó szolgáltatók, pénzügyi irányító szolgáltatók, postai és logisztikai szolgáltatások, nyomdai szolgáltatások, technológiai szolgáltatások (pl. hardver és tartozékok). Ha ezen túlmenő kategóriákba tartozó szolgáltatókat alkalmazunk, akkor azokat az adott külön adatvédelmi nyilatkozatok tartalmazzák.
 • Harmadik felek részére történő továbbadás. Az Ön adatait ezen túlmenően akkor adjuk tovább harmadik felek részére, ha a jogszabályi vagy szerződéses rendelkezések ezt megengedik és/vagy Ön ehhez hozzájárult. Ezen előfeltétel alapján az adatok a címzettek következő kategóriái részére adhatók tovább: Közjogi szervezetek és intézmények (pl. ügyészség, rendőrség, adóhivatal, adatvédelmi felügyeleti szerv) hatósági megkeresések lebonyolításához, amennyiben ez az Ön érdekében áll, vagy bennünket erre jogszabály kötelez. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f), ill. c) pontja.
 • Adattovábbítás a CLAAS csoporton belül. A CLAAS csoporton belül az Ön adatait további vállalatok részére továbbítjuk, vagy a részükre az Ön adataihoz való hozzáférést biztosítunk. Ha erre adminisztratív célokból kerül sor, akkor a belső igazgatási célokhoz és a csoportjelentéshez kapcsolódó jogos érdekeinken alapul. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja. Ha a szerződés létrehozása az Ön kezdeményezésére történik, ill. ha ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik, ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, ill. az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja. Ha jogosultak vagyunk erre, akkor ennek jogalapja az Ááltalános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja. Az adatok harmadik fél részére történő ezen túlmenő továbbadása tekintetében a külön adatvédelmi nyilatkozatokra hivatkozunk.
 • Harmadik felek, akikkel fennálló üzleti kapcsolatban állunk. Ha a szerződés létrehozásához, ill. a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik, ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, ill. az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja. Ha erre jogszabály alapján kötelesek vagyunk, akkor ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja.

V. Harmadik országba történő továbbítás

Ha az Ön személyes adatai mi magunk vagy szolgáltatók igénybevételével valamely az Európai Unión kívüli államba kerülnek továbbításra, akkor erre vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke és az azt követő cikkek külön rendelkezéseit betartjuk, és az általunk igénybe vett szolgáltatókat is kötelezzük ezen szabályozások betartására. Az Ön adatait csak az általános adatvédelmi rendelet által biztosított adatvédelmi szint fenntartásával küldjük meg az Európai Unión kívüli országokba. Az adatvédelmi szint biztosítása elsősorban az Európai Bizottság által kibocsátott megfelelőségi határozat vagy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciák szerint történik.

A harmadik országokba (az EU-n kívüli országokba, ill. az Európai Gazdasági Térség – EGT – tagállamaiba) történő adattovábbításra pl. akkor kerül sor, ha

 • ez olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik szerződő fél, vagy az Ön megkeresésének elintézéséhez szükséges.
 • a mi jogos érdekeink megóvásához szükséges.
 • ezt a törvény előírja, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.
 • ez szolgáltatók bevonásával, megbízásként történő adatfeldolgozás keretében történik.

Ha az érintett ország tekintetében nem áll rendelkezésre az EU-bizottság által kibocsátott, az európai adatvédelmi követelményeknek megfelelő szintű adatvédelemre vonatkozó határozata, akkor megfelelő szerződésekkel biztosítjuk az Ön jogainak és kiváltságainak megfelelő védelmét. Egy ilyen megállapodás biztosítja, hogy az adatok címzettjénél az adatvédelmi szint megfelelő legyen, különösen akkor, ha a címzettel az Európai Unió ún. uniós általános szerződési feltételeit tartalmazó megállapodás kerül kikötésre. Egyéb esetben adattovábbítást az Ön kifejezett beleegyezése alapján is végezhetünk. Hozzájárulását Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja, vö. az A. szakasz VII. pontjával. További információval a fent megjelölt kapcsolattartási adatokra megküldött kérése esetén ingyenesen szolgálunk.

Ha a megfelelő védelmi szint nélküli címzettek általi adatfeldolgozást kizárólag az Ön beleegyezésére alapozzuk, akkor a következő kockázatok fennállására hívjuk fel a figyelmet: Esetlegesen nem áll fenn kellő szabályozás az Ön személyes adatainak megfelelő védelmére, nincs adatvédelmi felügyeleti hatóság, megnehezítik vagy figyelmen kívül hagyják az Ön mint érintett adatvédelmi jogait, az adatok feldolgozása és harmadik felek részére való továbbítása nem ellenőrizhető.

További információ adott esetben a külön adatvédelmi tájékoztatásban található.

VI. Személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége

Ön sem törvényileg, sem a szerződés szerint nem köteles megadni az adatait, kivéve, ha a Különleges Adatvédelmi Tájékoztató másként rendelkezik.

VII. Az érintett jogai

Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének értelmében Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Ön személyére vonatkozóan tárolt adatokról. Helytelen személyes adatok kezelése esetén Ön az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke szerint jogosult az adatok helyesbítésére. A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Ön kérheti az adatok törlését vagy az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen (az általános adatvédelmi rendelet 17., 18. és 21. cikke). Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke szerint olyan adatok esetén, amelyeket az Ön hozzájárulása vagy egy Önnel kötött szerződés alapján automatikusan kezelünk, Ön érvényesítheti adathordozhatósághoz való jogát.

Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogra vonatkozó információk

1. Önnek sajátos helyzetéből adódó okokból joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozást nyújtson be az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amit a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontján alapján végzünk (az érdekek mérlegelésén alapuló adatkezelés).

Amennyiben Ön tiltakozást nyújt be, a CLAAS partner nem fogja tovább kezelni az Ön személyes adatait, kivéve, ha a CLAAS partner bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a kezelés jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

2. A CLAAS partner közvetlen reklámok üzemeltetéséhez kezeli az Ön személyes adatait. Önnek joga van bármikor tiltakozni az ellen, hogy az Önt érintő adatokat ilyen jellegű reklámok céljára használják fel.

Ha Ön tiltakozik az ellen, hogy az adatait közvetlen reklámozás céljával kezeljék, a CLAAS partner nem használja tovább ilyen célokra az Ön személyes adatait.

A tiltakozást informálisan lehet benyújtani, lehetőleg az alábbi címre küldve:

axial@axial.hu

Az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdése szerint adott hozzájárulás visszavonása

Ha hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A visszavonást informális formában is kezdeményezheti. Ön az A. bekezdés II. pontjában megadott elérhetőségekhez fordulhat. Amennyiben a CLAAS partner további lehetőségeket is biztosít a visszavonás érvényesítésére (pl. leiratkozási link minden hírlevél e-mailben), akkor erről a Különleges Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt.

A CLAAS partnerrel szembeni jogait az A bekezdés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül érvényesítheti.

Ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés az adatvédelmi jogba ütközik, akkor Ön egy választása szerinti felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására jogosult. (Az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke).

Ön természetesen bármikor panaszt nyújthat be a CLAAS partner csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjénél is (axial@axial.hu).

Ha Ön adatvédelmi jogokat érvényesít, akkor az adatait jogi kötelezettségeinknek megfelelően dolgozzuk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja szerint, összekapcsolva a GDPR 15-22., 12. cikk (3)-(6) bekezdésével, valamint a GDPR 7. cikk (3) bekezdésével. Ez magában foglalja adatainak feldolgozását az adatkezelés által érintett személy egyértelmű azonosítása céljából, további információk kérését a személyazonosság igazolásához. Ezt a GDPR 12. cikk (6) bekezdés szerinti jogi kötelezettségünk alapján tesszük. Ez magában foglalja a továbbítást az adatok címzettjeinek a GDPR 19. cikk értelmében, amennyiben az adatok helyesbítésére, a feldolgozás törlésére vagy korlátozására vonatkozó kérelmeket (GDPR 16., 17. cikk (1), (18) bekezdés) érinti, és az erre vonatkozó kommunikációt a címzettekkel (GDPR 19. cikk), és Önnel, mint érintettel (GDPR 12. cikk).

B. A weboldalunk a közösség rendelkezésére bocsájtása a Különleges Adatvédelmi Tájékoztatót

I. A weboldalunk a közösség rendelkezésére bocsájtása

A weboldal tisztán információszerzés céljából történő használatakor, azaz ha Ön nem regisztrál, vagy a CLAAS partner felé más jellegű információkat továbbít (pl. a kapcsolati űrlapunkon), a CLAAS partner csak azokat a személyes adatokat gyűjti be, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünkre. Az adatok gyűjtésére műszaki okokból van szükség, hogy a weboldalunk megjelenjen Önnél. A jogi alap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pont. Az Ön weboldalunkon tett látogatásához kapcsolódó naplófájlok tárolására ezen kívül azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk a weboldal működőképességét és az információtechnikai rendszerek biztonságát. Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pont. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a jövőben érvényes hatállyal, vö. A. bekezdés VII. pont. A fentebb megnevezett célok esetén jogos érdekünk is fűződik az adatkezeléshez.

A weboldal fölkeresésekor a rendszer következő adatkategóriákat gyűjti be: Használati és forgalmi adatok, műszaki dokumentációs és jegyzőkönyvadatok, pl.

 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Időeltolódás a greenwichi középidőhöz képest (GMT)
 • IP-cím
 • A hozzáféréshez használt számítógép hostneve
 • Weboldal, amelyről lehívták a weboldalt
 • Weboldal, amelyet lehívtak a weboldalról (a lekérés tartalma)
 • A weboldal oldalainak látogatásai
 • Jelentés, hogy a lehívás sikeres volt-e
 • Továbbított adatmennyiség
 • Információk a böngésző típusával, nyelvével és a használt verzióval kapcsolatban
 • Operációs rendszer

Az adatok törlésre kerülnek, ha a létrehozásuk céljának eléréséhez már nincs rájuk szükség. A weboldal rendelkezésre bocsájtásánál akkor ez a helyzet, ha az adott munkamenet befejeződik. A logfájlok adatainál egy legkésőbb 30 nap után bekövetkezik. Nem tároljuk az adatait más személyes adataival együtt.

Külső tartalmak weboldalunkon történő megjelenítéséhez (pl. egy IFRAME integrálása a CLAAS Collection katalógus megjelenítéséhez) átadjuk a fent említett személyes adatait harmadik félnek (pl. a CLAAS csoport vállalatainak). Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja képezi. Jogos érdekünk, hogy honlapunkat érdekesebbé és felhasználóbarátabbá tegyük az Ön számára. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a jövőben érvényes hatállyal, vö. A. bekezdés VII. pont.

II. Szolgáltatások használata (pl. cookie-k, elemzési és remarketing eszközök)

A CLAAS ezen a honlapon szolgáltatásokat (pl. cookie-kat, elemzési és remarketing eszközöket) használ. E szolgáltatások segítségével a CLAAS információkat tárol az Ön eszközén (pl. az Ön böngészőjében) és/vagy hozzáfér információkhoz, melyek az Ön eszközén már tárolva vannak. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Adott esetben a tárolást, ill. a hozzáférést követően a személyes vonatkozású adatok utólagos feldolgozására kerül sor az Ön kategóriaválasztásának megfelelően.

A CLAAS a következő kategóriákba sorolt szolgáltatásokat alkalmazza:

Amennyiben műszaki szempontból szükséges a szolgáltatások alkalmazása (azaz az információk tárolása az Ön eszközén és/vagy az Ön eszközén tárolt információkhoz való hozzáférés), a jogi alapot a TTDSG 25. cikkének (2) bekezdése összekapcsolva a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat b, c f pontjával képezi. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Amennyiben a tárolást, ill. a hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása követi, ezeket akkor dolgozzuk fel, amennyiben ez

 • ezek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben Ön az egyik szerződő fél (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bekezdés, 1. mondat b) pont) vagy
 • ezeket jogszabály írta elő (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat c) pontja
 • ezek a jogos érdekeink védelméhez szükségesek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat f) pontja).

Ön a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen jövőbeli hatállyal bármikor tiltakozhat, vö. az A. szakasz VII. pontjával. Önnek lehetősége van a sütiket a böngésző beállításaiban törölni.

A statisztikai elemzések, marketing és kiegészítő funkciók kategóriáiból a szolgáltatások (azaz az információk tárolása az Ön eszközén és/vagy az Ön eszközén tárolt információkhoz való hozzáférés) használatához a jogi alap a TTDSG 25. § (1) bekezdésének 1. mondata összekapcsolva a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a pontjával az Ön hozzájárulása alapján. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Amennyiben a tárolást, ill. a hozzáférést az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozása követi az Ön kategóriaválasztásának megfelelően, ezeket az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a pontja alapján.

Az Ön hozzájárulásának érvényességi ideje hat hónap. Ezt követően ismét kérjük hozzájárulását. Azt is kérjük, hogy ismét járuljon hozzá a cookie bannerek megjelenítéséhez, amikor új szolgáltatásokat adnak hozzá ehhez a webhelyhez, vagy ha a szolgáltatások olyan módon változnak, hogy a szolgáltatások további használata érdekében megújított hozzájárulásra van szükségünk (pl. a cél megváltozása esetén).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyedi böngészőbeállítások adott esetben oda vezethetnek, hogy az Ön beállításai (pl. az Ön hozzájárulása) nem tárolhatók hosszú távon, ezért minden alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, ismételten kérjük az Ön hozzájárulását.

C. Az (általános) megkeresések és panaszok, és az erre vonatkozó kommunikáció (pl. információkérés, megrendelés vagy támogatás, visszahívási kérelem) feldolgozásának különleges adatvédelmi tájékoztatója.

Lehetősége van kapcsolatba lépni a CLAAS partnerekkel a weboldalon megadott elérhetőségek vagy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk, kérdéseire választ adunk vagy panaszát figyelemmel kísérjük.

Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekünkön alapul az Ön által hozzánk benyújtott kérelmek feldolgozásában, a panaszok kezelésében és nyomon követésében, valamint az ügyfelekkel és az érdekeltekkel való kommunikációban. Önnek joga van bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, vö. A. bekezdés VII. pont. Ha az adatkezelés egy szerződéses jogviszony előkészítését szolgálja, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontján alapul.

A kapcsolatfelvételének megválaszolásához szükséges adatok kötelező adatokként csillaggal (*) vannak megjelölve. Ezenkívül önkéntesen további adatokat is megadhat nekünk. Személyes azonosító adatokról (pl. megszólítás, vezeték- és keresztnév), elérhetőségekről (pl. telefonszám, e-mailcím), üzemi adatokról (pl. cég, cím) és kommunikációs tartamadatokról (ha további információkat hagy nekünk kéréseiről) van szó.

Feldolgozzuk a felhasználási és forgalmi adatokat is (pl. IP-cím, tudakozódásának dátuma és ideje). Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja, a weboldal működőképességének, valamint az információs technológiai rendszerek biztonságának garantálására vonatkozó jogos érdekünk alapján.

A megkeresések és panaszok feldolgozása mellett az adatokat reklám-és marketingintézkedésekhez is felhasználjuk vö. ennek az adatvédelmi tájékoztatónak a D. bekezdése.

Adott esetben továbbítjuk az adatait harmadik feleknek is, például a CLAAS csoport vállalatainak, ha ez szükséges a kérés teljesítéséhez és végrehajtásához.

A CLAAS partner tárolja adatait annak érdekében, hogy optimálisan tudjon tanácsot adni. Személyes adatait megkeresése megválaszolásához lementjük, és azt követően töröljük, hacsak jogilag, szerződésileg vagy az Ön hozzájárulása alapján nem vagyunk jogosultak vagy kötelesek az adatokat hosszabb ideig tárolni. Pontosabb részleteket ennek az adatvédelmi tájékoztatónak A. bekezdés III. pontja alatt talál. Az Ön hozzájárulása és/vagy más jogilag elismert engedélyezési tényállás, különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján, az Ön adatai továbbra is tárolhatók, például az ügyfélhűség vagy -visszaszerzés céljából, valamint a jogi igények védelmével kapcsolatban. A jogi viták esetén felmerülő jogi igényekkel szembeni védelem céljából történő adatkezelésének időtartama szintén a törvényes elévülési időn alapul (pl. a polgári jog és a termékfelelősségről szóló törvény szerint). Műszaki infrastruktúránk az adatai tárolására vonatkozó szükségesség és célkorlátozás elveihez igazodik. Ennek megfelelően a csoporthoz tartozó vállalatok, ill. partnervállalatoknak hozzáférést kapnak az olyan adatokhoz, amelyek feladataik teljesítéséhez szükségesek. Pontosabb részleteket az A. bekezdés IV. pontja alatt talál.

D. Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozások

Ez a weboldal harmadik fél weboldalaira mutató linkeket tartalmaz (pl. a CLAAS csoporthoz tartozó vállalatok). A megfelelő linkre kattintással megnyílik a harmadik fél weboldala egy új ablakban. Ez az adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki a harmadik fél weboldalán történő adatkezelésre.